Wrench heart white

Thật Vui được Biết
Thành phố của tôi Đang Lắng nghe

SeeClickFix cho phép quý vị đóng một vai trò không thể thiếu trong các dịch vụ công – đó là đưa các mối quan ngại về khu vực xung quanh, như ổ gà và tình trạng mất điện, đến đúng nhà chức trách với thông tin phù hợp.

 
Manage Requests in Your Area?

Meet SeeClickFix Work

A new cornerstone in our comprehensive civic technology suite for citizens and governments.

SeeClickFix Work captures incoming requests and integrates them seamlessly into your organizational workflow by providing better staff management, streamlining internal assignments and workflow, and facilitating clear, secure communications.

Request a Tour

Read the Announcement

SeeClickFix giúp hàng trăm cộng đồng giải quyết hàng triệu vấn đề

Trên 3.120.662 Vấn đề đã được Khắc phục!

Partner list

Tìm hiểu xem việc quản lý yêu cầu có thể cải thiện dịch vụ như thế nào cho cơ quan của quý vị

See More